Taiwan Shinpō

Taiwan Shinpō / 台湾新報, (Taipei, Taiwan)

Taiwan Shinpō Masthead

The Government-General of Taiwan consolidated the Taiwan Nichinichi Shinpō (Taipei), Kōa Shinbun (succeeded the Taiwan Shinminpō, Taipei), Taiwan Shinbun (Taichung), Taiwan Nippō (Tainan), Takao Shinpō (Kaohsiung), and Higashi Taiwan Shinpō (Hualien) into the newly-established Taiwan Shinpō in April 1, 1944, amid its heightened press control during WWII. It was requisitioned by the Nationalist government after the war ended in 1945.

戦時報道規制が強化され、1944年4月1日に台湾総督府は島内の日本語新聞6紙『台湾日日新報』(台北)、『興南新聞』(台北;『台湾新民報』の後継紙)、『台湾新聞』(台中)、『台湾日報』、『高雄新報』(高雄)、『東台湾新聞』(花蓮)を統合、『台湾新報』として発行した。1945年に国民政府により接収された。

Ikawa, Mitsuo井川 充雄. 2016. Senzenki "gaichi" zasshi, shinbun sōran: Chōsen, Manshū, Taiwan no genronkai dai 1-kan 戦前期「外地」雑誌・新聞総覧 : 朝鮮・満洲・台湾の言論界第1巻. Kanazawa-shi金沢市 : Kanazawa Bunpokaku金沢文圃閣.

Wang, Tianbin王天濱. 2003. Taiwan bao ye shi臺灣報業史. Taibei Shi台北市: Ya tai tu shu chu ban she亞太圖書出版社.