Andō Jiji Shinpō

Andō Jiji Shinpō / 安東時事新報, (Andong, China)

Andō Jiji Shinpō Masthead

The Andō Jiji Shinpō (Anton Jiji Shinpō) was first published in 1928. Hatsutarō Nakano headed the newly established publisher. He was the president of Chinese newspaper Adong Shishi (Andō Jihō), which was reportedly in financial trouble.

『安東時事新報』は1928年に発刊された。財政難に陥ったと伝えられている中国語新聞『安東時報』の社長だった中野初太郎が社長になった。

Ikawa, Mitsuo井川 充雄. 2016. Senzenki "gaichi" zasshi, shinbun sōran: Chōsen, Manshū, Taiwan no genronkai dai 4-kan 戦前期「外地」雑誌・新聞総覧 : 朝鮮・満洲・台湾の言論界第4巻. Kanazawa-shi金沢市: Kanazawa Bunpokaku金沢文圃閣.

Ri, Sōtetsu李相哲. 2000. Manshū ni okeru Nihonjin keiei shinbun no rekishi満州における日本人経営新聞の歴史. Tōkyō 東京: Gaifūsha 凱風社.

Gaikoku ni okeru shinbun Shōwa 6-nen ban (jōkan)/ (Chūka minkoku kakuchi narabi Dairen oyobi Honkon no bu) (jō -33) 外国に於ける新聞 昭和6年版(上巻)/(中華民国各地並大連及香港の部)(情−33). Ref. No. B02130829300. Gaimushō Gaikō Shiryōkan 外務省外交史料館= Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs of Japan. https://www.jacar.go.jp/

Browse this newspaper title

1928

1929

1930